Ý nghĩa của từ irritative là gì:
irritative nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ irritative Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa irritative mình

1

0   0

irritative


Làm phát cáu, chọc tức. | Kích thích. | Kích thích; làm tấy lên, làm rát (da... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của irritative
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< irritation compacteur >>