Ý nghĩa của từ irritation là gì:
irritation nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ irritation. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa irritation mình

1

0   0

irritation


Sự làm phát cáu, sự chọc tức; tình trạng bị làm phát cáu, tình trạng bị chọc tức. | Sự kích thích. | Sự kích thích; sự làm tấy lên, sự làm rát (da... [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

irritation


Danh từ: sự tức giận
- Cảm giác tức giận hoặc khó chịu, hoặc điều gì đó khiến bạn cảm thấy như thế này
- Cảm giác đau hoặc đau ở một bộ phận của cơ thể
- Một cái gì đó làm phiền bạn hoặc làm cho bạn tức giận
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của irritation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< communisant irritative >>