Ý nghĩa của từ irritant là gì:
irritant nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ irritant. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa irritant mình

1

0   0

irritant


Làm cáu. | Kích thích. | Điều làm cái. | Chất kích thích. | Làm nổi cáu, chọc tức. | Chất kích thích; thuốc kích thích.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

irritant


                                      kích thích; làm khó chịu
Nguồn: hoi.noi.vn

Thêm ý nghĩa của irritant
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< irritability communisant >>