Ý nghĩa của từ irrigation là gì:
irrigation nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ irrigation. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa irrigation mình

1

0   0

irrigation


Sự tưới (đất, ruộng); sự tưới cho tươi tốt; tình trạng được tưới. | Sự rửa (vết thương). | Sự tưới.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

irrigation


"Irrigation" có nghĩa là " sự tưới tiêu". Là một danh từ miêu tả dành cho ngành nông nghiệp khi họ chăm bón, nuôi trồng, tưới tiêu, chăm sóc cho các loại rau, củ, quả, hoa màu. Cung cấp cho chúng chất dinh dưỡng để chúng có thể phát triển một cách tốt nhất.
bao - Ngày 04 tháng 10 năm 2018

3

0   0

irrigation


"Irrigation" có nghĩa là " sự tưới tiêu". Là một danh từ miêu tả dành cho ngành nông nghiệp khi họ chăm bón, nuôi trồng, tưới tiêu, chăm sóc cho các loại rau, củ, quả, hoa màu. Cung cấp cho chúng chất dinh dưỡng để chúng có thể phát triển một cách tốt nhất.
bao - Ngày 04 tháng 10 năm 2018

4

0   0

irrigation


Danh từ: tưới tiêu
- Tập quán cung cấp đất bằng nước để cây trồng sẽ phát triển
- Cụm từ liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, nông sản nông nghiệp. Thường được dùng với từ "system", nghĩa là "hệ thống tưới tiêu". Nhằm cấp nước trên diện rộng.
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của irrigation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< colophane colorant >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa