Ý nghĩa của từ irreversible là gì:
irreversible nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ irreversible. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa irreversible mình

1

0   0

irreversible


Không thể đảo ngược lại; không thể thay đổi được. | (''Hoá học và vật lý học'') Không thuận nghịch.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

irreversible


Tính từ:
- Không thể thay đổi; không thể trở lại điều kiện trước đó; mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ.
Tên một bộ phim được phát hành năm 2002 ở Pháp với thể loại kinh dị, với tựa đề là "Chuyện đã đâu vào đó rồi".
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của irreversible
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< irredentism irrigable >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa