Ý nghĩa của từ irredentism là gì:
irredentism nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ irredentism Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa irredentism mình

1

0   0

irredentism


thuyết phục hồi lãnh thổ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của irredentism
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ironware irreversible >>