Ý nghĩa của từ insatisfaction là gì:
insatisfaction nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ insatisfaction Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa insatisfaction mình

1

0   0

insatisfaction


Sự không thỏa mãn, sự không vừa lòng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của insatisfaction
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< concert concertation >>