Ý nghĩa của từ insécurité là gì:
insécurité nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ insécurité Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa insécurité mình

1

0   0

insécurité


Sự không yên ổn, sự không an toàn, sự bất an. | : ''Zone d’insécurité'' — vùng không an toàn (trong thời chiến)
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của insécurité
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< insémination concert >>