Ý nghĩa của từ informal là gì:
informal nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ informal. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa informal mình

1

1   0

informal


Không theo thủ tục quy định, không chính thức. | Không nghi thức thân mật.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

informal


[in'fɔ:ml]|tính từ không nghi thức; không trang trọng; thân mậtan informal manner , tone , atmosphere , person cử chỉ, giọng, không khí, người thân mậtan informal arrangemen [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của informal
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< info anabaptiste >>