Ý nghĩa của từ infielder là gì:
infielder nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ infielder Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa infielder mình

1

0   0

infielder


Người đứng chặn bóng trong sân.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của infielder
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< infield infighting >>