Ý nghĩa của từ infectious là gì:
infectious nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ infectious. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa infectious mình

1

0   0

infectious


Lây, nhiễm. | Nhiễm trùng; lây nhiễm. | : '''''infectious''' disease'' — bệnh nhiễm trùng | Lan truyền (tình cảm...), dễ lây. | : ''an '''infectious''' laugh'' — tiếng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

infectious


[in'fek∫əs]|Cách viết khác : infective [in'fektiv]tính từ (y học) hay lây; lây nhiễminfectious disease bệnh lây nhiễmflu is highly infectious bệnh cúm rất dễ lây (nói v [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

infectious


Lây nhiễm  
Nguồn: tudienykhoa.net

Thêm ý nghĩa của infectious
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< infection infective >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa