Ý nghĩa của từ impure là gì:
impure nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ impure. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa impure mình

1

0   0

impure


Không trong sạch, không tinh khiết; dơ bẩn, ô uế. | Không trinh bạch, không trong trắng. | Có pha trộn, pha tạp; có lẫn màu khác. | Không trong sáng; có lẫn màu [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

impure


không sạch, có lẫn tạp chất, có lẫn bao thể
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của impure
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< impossible inaction >>