Ý nghĩa của từ impiety là gì:
impiety nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ impiety Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa impiety mình

1

0   0

impiety


Sự không tín ngưỡng, sự không kính Chúa, sự nghịch đạo. | Sự bất kính, sự bất hiếu; hành động bất kính, hành động bất hiếu; lời nói bất kính.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của impiety
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< imperative impossible >>