Ý nghĩa của từ illusion là gì:
illusion nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ illusion. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa illusion mình

1

0   0

illusion


Ảo tưởng. | : ''to be under an '''illusion''''' — có ảo tưởng | : ''to indulge in illusions'' — nuôi những ảo tưởng | Ảo giác, ảo ảnh. | : ''optical '''illusion''''' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

illusion


Danh từ: ảo tưởng, giả tưởng
- Một ý tưởng hoặc niềm tin không đúng sự thật
- Một cái gì đó không thực sự là những gì nó có vẻ là
- Một điều hay hiện tượng được xem như gây cảm giác như là ảo giác đối với người trải nghiệm nó.
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của illusion
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< illness imagination >>