Ý nghĩa của từ iconoclast là gì:
iconoclast nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ iconoclast Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iconoclast mình

1

0   0

iconoclast


Người bài trừ thánh tượng; người đập phá thánh tượng. | Người đả phá những tín ngưỡng lâu đời (cho là sai lầm hoặc mê tín dị đoan).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của iconoclast
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< icon icterus >>