Ý nghĩa của từ hypothecation là gì:
hypothecation nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hypothecation Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hypothecation mình

1

0   0

hypothecation


Sự cầm đồ, sự đem thế nợ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của hypothecation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hydrogenation immoderation >>