Ý nghĩa của từ hyperplasia là gì:
hyperplasia nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hyperplasia Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hyperplasia mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hyperplasia


; (y học) sự tăng sản.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< hyperparathyroidism hyperpyrexia >>