Ý nghĩa của từ hyperparathyroidism là gì:
hyperparathyroidism nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ hyperparathyroidism. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hyperparathyroidism mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hyperparathyroidism


Chứng tăng năng tuyến cận giáp.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hyperparathyroidism


Cường cận giáp trạng
Nguồn: vsem.org.vn
<< hyperparasite hyperplasia >>