Ý nghĩa của từ hyperparasite là gì:
hyperparasite nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hyperparasite Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hyperparasite mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hyperparasite


Vật ký sinh bậc hai; vật ký sinh sống nhờ vào vật ký sinh khác.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< hyperon hyperparathyroidism >>