Ý nghĩa của từ hyaline là gì:
hyaline nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hyaline Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hyaline mình

1

0   0

hyaline


Trong suốt, tựa thuỷ tinh. | Biển lặng. | Bầu trời trong sáng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của hyaline
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< grotto gross >>