Ý nghĩa của từ hk là gì:
hk nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ hk. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hk mình

1

6 Thumbs up   5 Thumbs down

hk


Trong tiếng Việt, HK có thể viết tắt cho: Và hK có thể viết tắt cho:
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hk


1. Từ "hk" ghi tắt của từ "hông". Đây là từ địa phương có nghĩa tương đương với từ "không" của từ toàn dân. Nó được dùng nhiều trong giới trẻ tại Việt Nam
2. Từ "hk" còn ghi tắt của cụm từ "học kỳ", được dùng trong môi trường học tập. Một học kỳ tùy theo chương trình đào tạo, mỗi năm thường có hai học kỳ
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 7 tháng 7, 2019

<< bg nz >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa