Ý nghĩa của từ hay ghét hay thương là gì:
hay ghét hay thương nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ hay ghét hay thương. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hay ghét hay thương mình

1

0   0

hay ghét hay thương


Biết ghét và biết thương.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

hay ghét hay thương


biết ghét và biết thương
Nguồn: vdict.com

3

0   0

hay ghét hay thương


biết ghét và biết thương
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của hay ghét hay thương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tường trình tường hoa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa