Ý nghĩa của từ hai tiên là gì:
hai tiên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ hai tiên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hai tiên mình

1

0   0

hai tiên


Chỉ hai người Lương Sinh và Giao Tiên.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

hai tiên


chỉ hai người Lương Sinh và Giao Tiên. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hai tiên". Những từ có chứa "hai tiên" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary:&nb [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

hai tiên


chỉ hai người Lương Sinh và Giao Tiên
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của hai tiên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tường vi tường trình >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa