Ý nghĩa của từ go through là gì:
go through nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ go through Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa go through mình

1

0   0

go through


Thực hiện. | : ''If I '''go through''' with this, I may regret it for the rest of my life.'' | Kiểm tra, kiểm, soát. | :''Every morning, she '''went through''' her mail over a cup of coffee [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của go through
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< get cold feet set straight >>