Ý nghĩa của từ giải bu là gì:
giải bu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ giải bu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giải bu mình

1

0   0

giải bu


Làm cho khỏi chán. | : ''Đi chơi '''giải buồn'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

giải bu


Làm cho khỏi chán: Đi chơi giải buồn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "giải buồn". Những từ có chứa "giải buồn" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dicti [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

giải bu


Làm cho khỏi chán: Đi chơi giải buồn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của giải bu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tụ tập tụ huyết >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa