Ý nghĩa của từ gale là gì:
gale nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ gale. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gale mình

1

1   0

gale


Cơn gió mạnh (từ cấp 7 đến cấp 10); bão. | Sự nổ ra, sự phá lên. | : ''gales of laughter'' — những tiếng cười phá lên | Gió nhẹ, gió hiu hiu. | Sự trả t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

gale


gió mạnh, bãofresh ~ (cơn) gió mạnh mới dạystorm ~ gió bãostrong ~ whole ~ cơn gió rất mạnh, bão
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

3

0   0

gale


gió giật
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của gale
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< galaxy galea >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa