Ý nghĩa của từ gái hóa là gì:
gái hóa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ gái hóa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gái hóa mình

1

0   0

gái hóa


Người đàn bà chết chồng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

gái hóa


Cg. Gái góa. Người đàn bà chết chồng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "gái hóa". Những từ phát âm/đánh vần giống như "gái hóa": . gái hóa giải hòa. [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

gái hóa


Cg. Gái góa. Người đàn bà chết chồng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của gái hóa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gác thượng tịch mịch >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa