Ý nghĩa của từ fill out là gì:
fill out nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fill out Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fill out mình

1

0   0

fill out


Trong tiếng Anh, cụm từ "fill out" có nghĩa là điền vào mẩu thông tin nào đó, được dùng chủ yếu ở tiếng Anh Mỹ, khu vực nước Úc
Ví dụ 1: You must fill out this paper now. (Bạn phải điền vào giấy này ngay)
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của fill out
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xe tải 3 chân nulosa >>