Ý nghĩa của từ filament capacitance là gì:
filament capacitance nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ filament capacitance Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa filament capacitance mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

filament capacitance


Điện dung sợi nung.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< android anechoic chamber >>