Ý nghĩa của từ figure out là gì:
figure out nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ figure out Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa figure out mình

1

0   0

figure out


Cụm động từ:
- Để hiểu hoặc giải quyết một cái gì đó
- Để tính một số tiền
- Để tìm ra hoặc hiểu rõ một vấn đề nào đó nhằm tạo bước đệm để cho sự giải quyết hợp lý.
Ví dụ như "tìm ra lý do": "figure out the cause of the problem".
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của figure out
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hustle and bustle catch up with >>