Ý nghĩa của từ fg là gì:
fg nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fg Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fg mình

1

2   0

fg


viết tắt của '' fixed gear bicycle''. Đây là một chiếc xe đạp không có cái líp,vì thế không thể thả cho xe xuống dốc. Bàn đạp là luôn luôn chuyển động trong khi xe đạp đang chuyển động.
thanhthanh - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của fg
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< og fh >>