Ý nghĩa của từ fabric là gì:
fabric nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ fabric. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fabric mình

1

0   0

fabric


Công trình xây dựng. | Giàn khung, kết cấu, cơ cấu ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)). | : ''the whole '''fabric''' of society'' — toàn bộ cơ cấu xã hội | : ''the '''fabric''' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

fabric


['fæbrik]|danh từ công trình xây dựng giàn khung, kết cấu, cơ cấu ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))the whole fabric of society toàn bộ cơ cấu xã hộithe fabric of arguments k [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

fabric


| fabric fabric (făbʹrĭk) noun 1. a. A cloth produced especially by knitting, weaving, or felting fibers. b. The texture or quality of such cloth. 2. A complex underlying structur [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   0

fabric


kiến trúc, công trình xây dựng, công xưởng, cấu trúc, kết cấu, ...coated ~ kiến trúc có lớp áodeformation ~ kiến trúc biến dạngeutaxitic ~ kiến trúc dạng đốm loang lổ (tinh thể thẳng hàng trong đá pyroclastique)growth ~ kiến trúc (hạt) tăng lớnpolyhedrous ~ vi cấu tạo hình nhi [..]
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của fabric
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fabliau fabulous >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa