Ý nghĩa của từ extrorse là gì:
extrorse nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ extrorse Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa extrorse mình

1

0   0

extrorse


Hướng ngoài.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của extrorse
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< external eyebrow >>