Ý nghĩa của từ evidential là gì:
evidential nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ evidential Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa evidential mình

1

0   0

evidential


Chứng, chứng cớ, bằng chứng; để làm bằng chứng; dựa trên bằng chứng; cung cấp bằng chứng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của evidential
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< everyday ex >>