Ý nghĩa của từ escalate là gì:
escalate nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ escalate. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa escalate mình

1

0   0

escalate


Leo thang chiến tranh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

escalate


Động từ:
- Để trở thành hoặc làm cho một cái gì đó trở nên lớn hơn hoặc nghiêm trọng hơn ví dụ như phóng đại một vấn đề nào đó hoặc dự đoán hoặc nhận xét một điều gì đó đang và sẽ trở nên nghiêm trọng trong tương lai.
- Liên quan đến ai đó quan trọng hơn hoặc cao hơn trong xếp hạng trong một tình huống hoặc vấn đề
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của escalate
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mooncalf montane >>