Ý nghĩa của từ epitome là gì:
epitome nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ epitome. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa epitome mình

1

0   0

epitome


Bản tóm tắt, bản cô lại, bản toát yếu. | Hình ảnh thu nhỏ. | : ''the world's '''epitome''''' — hình ảnh thu nhỏ của thế giới
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

epitome


Danh từ:
- Ví dụ điển hình hoặc cao nhất về chất lượng đã nêu, như được chỉ ra bởi một người hoặc vật cụ thể
- Một người hoặc vật tiêu biểu hoặc sở hữu ở mức độ cao các tính năng của cả một lớp
- Một tài khoản cô đọng, đặc biệt là một tác phẩm văn học; trừu tượng.
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của epitome
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< epistaxis epode >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa