Ý nghĩa của từ entoderm là gì:
entoderm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ entoderm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa entoderm mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

entoderm


Nội bì; lá phôi trong; nội phôi bì.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< enterprise entomophilous >>