Ý nghĩa của từ effective date là gì:
effective date nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ effective date Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa effective date mình

1

0   0

effective date


Nghĩa của cụm từ:
- Ngày mà một giao dịch được ghi lại hoặc khi một thỏa thuận (như hợp đồng hoặc hợp đồng bảo hiểm) có hiệu lực.
- Ngày mà một thỏa thuận bắt đầu hoạt động hoặc khi một thứ gì đó được ghi là được mua hoặc bán
la gi - Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của effective date
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wildtrak showlove >>