Ý nghĩa của từ echolocation là gì:
echolocation nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ echolocation. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa echolocation mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

echolocation


Sự định vị bằng tiếng vang.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

echolocation


sự định vị bằng tiếng vang
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn
<< echolalia eclampsia >>