Ý nghĩa của từ dynamomètre là gì:
dynamomètre nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dynamomètre Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dynamomètre mình

1

0   0

dynamomètre


Lực kế.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của dynamomètre
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dynamo dynastie >>