Ý nghĩa của từ duyên Đằng là gì:
duyên Đằng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ duyên Đằng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa duyên Đằng mình

1

0   0

duyên Đằng


Cổ thi: Thời lai phong tống Đằng vương các (Thời vận đến, gió đưa lại gác Đằng Vương); ý nói gặp cơ hội may mắn. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "duy [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

duyên Đằng


Cổ thi: Thời lai phong tống Đằng vương các (Thời vận đến, gió đưa lại gác Đằng Vương); ý nói gặp cơ hội may mắn
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của duyên Đằng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dung dị Duyên Ngọc Tiêu >>