Ý nghĩa của từ downriver là gì:
downriver nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ downriver Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa downriver mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

downriver


Về phía cửa sông.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< downfield ox >>