Ý nghĩa của từ dolose là gì:
dolose nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dolose Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dolose mình

1

0   0

dolose


Chủ tâm gây tội ác. | Chủ tâm đánh lừa, cố ý man trá.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của dolose
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< most monthly >>