Ý nghĩa của từ divergency là gì:
divergency nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ divergency Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa divergency mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

divergency


Sự phân kỳ, sự rẽ ra. | Sự trệch; sự đi trệch. | Sự khác nhau, sự bất đồng (ý kiến... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< divergence diverticulosis >>