Ý nghĩa của từ denticulate là gì:
denticulate nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ denticulate Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa denticulate mình

1

0   0

denticulate


Có răng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của denticulate
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dentate dentist >>