Ý nghĩa của từ default là gì? là gì:
default là gì? nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ default là gì? Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa default là gì? mình

1

0   0

default là gì?


– Vỡ nợ. Một người, công ty hay chính phủ bị coi là vỡ nợ nếu không đáp ứng được các điều khoản thanh toán.
havip - Ngày 11 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của default là gì?
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vler yi >>