Ý nghĩa của từ decidous là gì:
decidous nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ decidous Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa decidous mình

1

0   0

decidous


rụng~ plant cây có lá rụng
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của decidous
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dechenite declinate >>