Ý nghĩa của từ database là gì:
database nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ database. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa database mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

database


''Trong khoa học máy tính.'' Cơ sở dữ liệu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

database


|thành ngữ data database cơ sở dữ liệuChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

database


: Cơ sở dữ liệu
Nguồn: dichthuatthudo.com.vn

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

database


Cơ sở dữ liệu
Nguồn: vncold.vn

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

database


cơ sở dữ liệuRamsar ~ Cơ sở dữ liệu Ramsar
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

database


cơ sở dữ liệu
Nguồn: speakenglish.co.uk (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

database


Là kho dữ liệu được lưu trữ trên máy tính theo các bài toán nghiệp vụ đã được thiết kế từ trước 1328/QĐ-BTP
Nguồn: thuvienphapluat.vn

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

database


Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thôn [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

database


Cơ sở dữ liệu
Nguồn: vitinhhtl.com (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

database


Database là tập hợp các dữ liệu, được tổ chức thành các bảng biểu và hồ sơ. Trong thiết kế web, một website được thiết kế theo database hoặc hiển thị thông tin từ database được gọi là website động. Da [..]
Nguồn: vivicorp.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

database


cơ sở dữ liệu là một chỗ chứa có tổ chức các thông tin, dữ liệu lưu trữ trên máy tính. Các thông tin, dữ liệu trong một CSDL thường ở dạng tập tin, các cột… và có mối quan hệ với nhau.
Nguồn: ecommerce.gov.vn (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

database


Cơ sở dữ liệu – Một dạng cấu trúc để tổ chức và duy trì thông tin đễ dàng truy xuất.
Nguồn: g154.wordpress.com

<< bug edge >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa