Ý nghĩa của từ cung hoa là gì:
cung hoa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ cung hoa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cung hoa mình

1

0   0

cung hoa


Hoa trồng trong ngự uyển (vườn nhà vua). Chuyện cưỡi ngựa xem hoa là chuyện của các ông trạng, ông thám, sau khi đỗ, được cưỡi ngựa đi xem vườn thượng u [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

cung hoa


hoa trồng trong ngự uyển (vườn nhà vua). Chuyện cưỡi ngựa xem hoa là chuyện của các ông trạng, ông thám, sau khi đỗ, được cưỡi ngựa đi xem vườn thượng uy [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

cung hoa


hoa trồng trong ngự uyển (vườn nhà vua). Chuyện cưỡi ngựa xem hoa là chuyện của các ông trạng, ông thám, sau khi đỗ, được cưỡi ngựa đi xem vườn thượng uyển, và dạo chơi phố phường (du nhai)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của cung hoa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đa đoan cung mệnh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa