Ý nghĩa của từ compound word là gì:
compound word nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ compound word Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa compound word mình

1

0   0

compound word


từ ghép
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của compound word
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kỳ thi tỉnh bơ >>